Algemene voorwaarden Eva Wiltingh BV

Artikel 1: Partijen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder Opleider: Eva Wiltingh BV en de door haar ingeschakelde trainers/acteurs
1.1 Deelnemer: de persoon die de opleiding/training/workshop/weblecture gaat volgen en/of de contractant ondertekenaar van de overeenkomst.
1.2 Gebruiker: degene die op grond van een aanmelding via de website en de daarin vermelde vermelding als Gebruiker, middels een strikt persoonlijke Identificatiecode toegang
heeft tot een of meerdere van de diensten van Opleider.
1.3 Identificatiecode: de unieke code bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andersoortige identificatie, ofwel verstrekt door Opleider ofwel door de
Gebruiker zelf aangemaakt, waarmee toegang verkregen kan worden tot de Diensten van Opleider.
1.4 Diensten: alle online diensten die Opleider aanbiedt, waaronder doch niet uitsluitend (het gebruik van) weblectures, websites, webhosting, webapplicaties, alsmede alle niet online diensten van Opleider, zoals (de levering) van informatie op geprinte media, CD-ROM’s en andere informatiedragers.
1.5 Schriftelijk: een kennisgeving per post, fax of middels gebruik van internet, waaronder e-mail en in een website.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke deelnamebevestiging door opleider verzonden is. Opleider zal niet eerder tot bevestiging van de opdracht overgaan dan na ontvangst van het getekende aanmeldformulier van de deelnemer.
2.2 Indien deelnemer zich digitaal aangemeld heeft voor een opleiding/training/workshop is de Wet Verkoop op Afstand van toepassing. Deelnemer heeft op basis van deze wet het recht zijn deelname te herroepen tot 14 dagen na digitale verzending van de aanmelding.
Herroeping van een digitale aanmelding voor een opleiding/training/workshop kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
Na de termijn van 14 dagen is er sprake van een bindende overeenkomst.
2.3 Indien deelnemer zich digitaal aangemeld heeft voor een weblecture, ontvangt gebruiker een factuur, waarmee de totstandkoming overeenkomst definitief is.
2.4 De bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Artikel 3: Annulering of wijziging door deelnemer
3.1 Vanaf de ingang van de overeenkomst worden door de opleider kosten gemaakt. Annuleren van een opleiding/training/workshop is uitsluitend mogelijk indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, zoals overlijden van deelnemer of familie in de eerste graad. Opleider behoudt zich het recht voor om schriftelijk bewijs op te vragen. In andere uitzonderlijke gevallen kan uitsluitend met goedkeuring van opleider geannuleerd worden waarbij overeengekomen wordt welk deel van de kosten berekend worden.
3.2 Annuleren van een opleiding/training/workshop kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van opleider.
3.3 Indien er geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden is 100% van de overeengekomen kosten verschuldigd.
3.4 Deelnemer heeft het recht om bij annulering een andere deelnemer aan de opleiding/training/workshop in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan het door opleider gesteld profiel, dit ten tijde van de annulering kenbaar heeft gemaakt en na goedkeuring door opleider. Na aanvang van de opleiding/training/workshop is vervanging door een ander niet meer mogelijk.
3.5 Annulering van een weblecture is niet mogelijk.

Artikel 4: Annulering door opleider
Opleider heeft het recht zonder opgave van redenen een opleiding/training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door deelnemer aangewezen vervangende deelnemer te weigeren. Alle verplichtingen over en weer vervallen en deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opleider betaalde bedrag. Ingeschreven deelnemers ontvangen uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding/training/workshop schriftelijk bericht van opleider van de annulering of weigering van de vervangende deelnemer. Mits offerte ondertekend is vervalt de bedenktijd.

Artikel 5: Rechten en plichten van de opleider
5.1 Opleider is gerechtigd het opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen en/of de trainer/acteur te vervangen. De opleider hoeft deze wijzigingen niet te motiveren.
5.2 De opdracht verplicht opleider tot een inspanningsverplichting naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap, niet tot een
resultaatsverplichting.
5.3 Opleider kan de groepsgrootte in bijzondere gevallen naar eigen inzicht aanpassen.
5.4 Opleider zal vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs binnen 1 week beantwoorden. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen moeten binnen 1 week beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie, maximaal binnen 3 weken, wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.
5.5. Opleider ziet erop toe dat bij ziekte of overmacht bij het uitvallen van een trainer deze zelf zorgdraagt voor een vervangende trainer.

Artikel 6: Prijzen
6.1 In het kader van herscholing zijn alle tarieven voor opleidingen/trainingen/workshops/weblectures vrijgesteld van BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
6.2 Artikel 6.1 vervalt indien het Ministerie van Financiën een wijziging van de BTW heffing op opleidingen doorvoert in welk geval opleider het recht heeft de tarieven aan te passen.

Artikel 7: Betaling
7.1 Deelnemer dient de opleidingsprijs ineens bij vooruitbetaling te voldoen en wel op de uiterste datum vermeld op de factuur.
7.2 Indien niet tijdig of volledig is betaald komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van deelnemer. In dat geval kan deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van opleider worden ontzegd.
7.3 Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en/of het volgen van de weblectures blijft de betalingsverplichting van de opleidingsprijs onverkort verschuldigd.

Artikel 8: Bewijs van deelname
Deelnemer ontvangt een bewijs van deelname aan de opleiding/training/workshop, wanneer deelnemer alle bijeenkomsten heeft bijgewoond en wanneer deelnemer met goed gevolg de opleiding heeft afgerond, zulks naar oordeel van de opleider.

Artikel 9: Auteursrecht
Opleider is exclusief auteursrechthebbende op al het door opleider verstrekte (programma)materiaal.
Niets van dit (programma)materiaal (uit de uitgave(n)) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opleider. Evenmin is het toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10: Toegang tot en gebruik van (online) Diensten
10.1 Indien de overeenkomst tussen Opleider en Gebruiker betrekking heeft op online Diensten, zal Gebruiker voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot toegang en raadpleging van de in de overeenkomst aangeduide Diensten van Opleider verkrijgen op de tijden dat deze Diensten daarvoor beschikbaar zijn.
10.2 Gebruiker maakt een Identificatiecode aan waardoor deze toegang verkrijgt tot de Diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft. Gebruik van de Identificatiecode is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Gebruiker.
10.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om de Identificatiecode aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken. Gebruiker is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van de Identificatiecode door derden en is per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan Opleider een boete verschuldigd van € 800,00 per overtreding en
€ 150 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opleider om vergoeding te vragen van de in werkelijkheid door haar geleden schade en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
10.4 Indien Opleider vermoedt dat sprake is van ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hierboven bedoeld, is zij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een controle daarnaar bij Gebruiker uit te (doen) voeren, waaraan Gebruiker alle medewerking dient te verlenen.
10.5 Opleider is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de Diensten gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en Diensten wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, identificatieprocedures, type apparatuur, en het toevoegen c.q. weglaten van informatie aan c.q. uit Diensten, alsmede de toegang tot de Diensten af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Artikel 11. Kwaliteit van geleverde Diensten en doelgroep
11.1. Opleider zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren zonder daarmee geacht te kunnen worden een resultaatsverbintenis op zich te hebben genomen indien dit niet
uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.2 Voor de (online) Diensten van Opleider geldt dat deze worden geleverd op basis van de op het moment van levering beschikbare informatie die veelal afkomstig is van derden. Hoewel Opleider haar best doet om dit te voorkomen en grote zorgvuldigheid betracht bij de verwerking en samenstelling van informatie die op de website(s) of via Diensten wordt gepubliceerd, kan het voorkomen dat deze informatie onvolledig of verouderd is of dat deze onnauwkeurigheden bevat. Informatie die van essentieel belang is voor Gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Gebruik van de website en (online)Diensten van Opleider geschiedt derhalve uitsluitend voor eigen risico en Opleider geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, nauwkeurigheid,actualiteit of betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van, of anderszins aangaande de website of Diensten of daar gepubliceerde informatie.
11.3 Opleider staat er voorts niet voor in dat de website of Diensten van Leverancier continu beschikbaar zijn, dat de werking ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij zijn van virussen,
wormen af andere codes die besmettelijke of vernietigende eigenschappen kunnen vertonen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn eigen apparatuur en
programmatuur door (recente) antivirusprogramma’s te installeren en te gebruiken en bijvoorbeeld de in artikel 12 bedoelde reservekopie te maken.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Indien een deelnemer tijdens de opleidingsperiode door welke reden dan ook een bijeenkomst mist is opleider niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
12.2 De aansprakelijkheid van opleider jegens deelnemer is uitgesloten, waaronder schade valt als gevolg van het gebruik van (of onvermogen om gebruik te maken) van de website of Diensten van Leverancier, of van de daarmee verkregen informatie, behoudens in geval van grove nalatigheid.
11.3 In geval van aansprakelijkheid van opleider is het bedrag van de schade gemaximeerd tot de opleidingsprijs, enkel directe schade komt voor vergoeding in aanmerking, vervolgschade is derhalve uitgesloten.

Artikel 13: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Eva Wiltingh B.V. staat er voor in dat ook haar medewerkers en docenten vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Artikel 14: Klachtenafhandeling
Op binnengekomen klachten moet binnen 4 weken worden gereageerd. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen 1 week na ontvangst van de klacht in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Klachten dienen eerst, binnen 14 dagen, mondeling besproken te worden met de door opleider ingehuurde trainer(s). De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Indien de klacht, in de ogen van de deelnemer, niet naar behoren afgehandeld wordt, kan binnen 30 dagen, een schriftelijke klacht ingediend worden bij de opleider. Opleider zal alles in het werk stellen om de klacht zorgvuldig af te handelen en zal binnen 4 weken schriftelijk antwoord geven. Alle klachten worden geregistreerd in de database van Eva Wiltingh B.V. en worden 2 jaar bewaard.
Indien de klacht van persoonlijke aard is, kan de deelnemer de klacht ook schriftelijk indienen bij Hekkelman advocatuur te Nijmegen, een externe, onafhankelijke partij. Het oordeel van Hekkelman advocatuur is bindend. Opleider zal eventuele consequenties binnen 2 weken afhandelen.

Artikel 15: Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen opleider en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien of daarmee samenhangen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Berg en Dal, juni 2022